Yediemin Görevini Suistimal Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA                           

ŞİKAYETÇİ                                   : Ad-Soyad   TC:

VEKİLİ                                          :Av.Recep GÜNGÖR &Av.Gazi KILIÇ &Av.Merve GÜRGÜR   

ŞÜPHELİ                                      : Ad-Soyad    TC:

ADRES                                         :

SUÇ YERİ                                     :Kayseri /Kocasinan

SUÇ                                          :Yedieminlik Görevini Suistimal

 SUÇ TARİHİ                             :23.04.2022

KONU                                         :Şüpheli hakkında muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan (TCK. 289) gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR                            :

1-Tarafımızca , KAYSERİ Genel İcra Müdürlüğü’nün 2021/…… E. Sayılı dosyası ile şüpheli …………….. ‘ ya icra takibi başlatmıştır.

2-İcra takibinin kesinleşmesi sonucunda 01.02.2022 tarihinde  menkul malların haczi maksadıyla borçlunun işyeri adresi olan …………………………………………………………………..adresine gidilmiştir.

3-01.02.2022  tarihinde haciz mahalinde  1 adet ……  marka  buharlı süt kazanı iki metreküp çalışır vaziyette yine iki metreküp çalışır vaziyette …….   marka buharlı pişirme kazanı  fiilen haczedilerek, İİK’nın ilgili hükümleri çerçevesinde, yediemin sıfatıyla borçlu …………….' ya  teslim edilmiştir.(Ek-1 ilk Haciz tutanağı )

4-Daha sonra haczedilen taşınırları muhafaza almak amacıyla  söz konusu mahalde yapılan 22.04.2022 tarihli  haciz işleminde  yedi emin olarak borçlu ……………….' ya bırakılan …… marka buhar kazanının bozuk ve kullanılamaz olduğu , zarar gördüğü tespit edilmiştir. Tespit edilen malın haciz anındaki durumu haciz tutanağında ve ek olarak sunduğumuz haciz tutanağı ekindeki resimlerde  mevcuttur. (Ek:2 ikinci Haciz tutanağı VE hasarlı malın tutanak tutulduğu zamandaki resmi  )

5-TCK madde  289/3 bendi ‘’Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır’’ hükmü gereğince şüphelinin cezalandırılması amacıyla iş bu şikayette bulunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                  :5237 S. TCK  m. 289, CMK, İİK ve ilgili sair tüm mevzuat.   

 DELİLLER                             :Kayseri Genel icra dairesi 2020/…… sayılı icra dosyası , haciz tutanakları, KAYSERİ 1. İCRA CEZA MAHKEMESİ  2020/…. ESAS ,KAYSERİ 5. İCRA HUKUK MAHKEMESİ 2020/….. ESAS SAYILI   DOSYALARI  ve  tüm yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle re’sen göz önünde bulundurulacak sebepler doğrultusunda,

1-Kendisine yediemin olarak teslim edilen mahcuzu özenle korumayarak  5237 sayılı kanunun 289. maddesini ihlal eden şüphelinin eylemine uyan 5237 S. K. 289 uyarınca cezalandırılması için, Gerekli soruşturmanın yapılarak şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 24.04.2022

                                                                              Şikayet Eden Vekilleri     

                                              Av. Recep GÜNGÖR &Av. Gazi KILIÇ &Av. Merve GÜRGÜR

EKLER :

1- ilk Haciz tutanağı

2-İkinci Haciz tutanağı ve hasarlı malın tutanak tutulduğu zamandaki resimleri