Tazyik Hapsi Talebi Dilekçe Örneği

  Nöbetçi İcra Ceza Mahkemesi’ne

                                                 Kayseri

Şikayet eden (Alacaklı)        :

Vekili                                      : Av.Recep Güngör&Av.Gazi Kılıç&Merve Gürgür

Şikayet edilen (Borçlu)        :

KONU                                    : Nafaka borcunun ödenmemesi nedeniyle tazyik hapsi talebinden ibarettir.

Açıklamalar                         : Alacaklı müvekkilimin, boşanma ve ferilerini içerir taleplerine dayalı olarak açmış olduğu davanın yargılaması Kayseri ….. Aile Mahkemesi’nin ….esas sayılı işbu dosyanın ………tarihli duruşmasında dava tarihinden itibaren işlemek kaydıyla müvekkil lehine aylık 475,00 TL. tedbir nafakasına hükmedilmiş ve dosya karara çıkmış ve karar kesinleşmiştir. Söz konusu nafakanın tahsili maksadı ile Kayseri …..İcra Müdürlüğü’nün ……esas sayılı dosyası ile şikayet edilen aleyhine icra takibine başlanılmış olup, kendisine tebligat usulüne uygun biçimde tebligat yapılmıştır. Borçlunun mevcut borcu şikayet tarihi ile 4750 TL dir.

                                                  Tüm bu gerekçelerle, İİK. Madde 344 ve ilgili yasal mevzuat gereği, borçlu tarafından müvekkile karşı ödemesi yapılmayan ………..aylarına ait nafaka alacağına ilişkin işbu şikayetimizi yapma gereği hasıl olmuştur.

Hukuki nedenler                   : İİK. MK. Vs. ilgili tüm yasal mevzuat.

Sübut delilleri                       : Kayseri ……. İcra Müdürlüğü’nün ………..esas sayılı dosyası vs. yasal her türlü delil.

Sonuç ve istem                     : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenler ve yargılama sırasında ortaya çıkacak sair nedenlerden dolayı ……….aylarına ilişkin nafaka ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen borçlunun İİK 344. Maddesi gereğince 3 ay tazyik hapsi ile cezalandırılmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine ilişkin karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Ekler:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ALACAKLI VEKİLİ

                                                                              Av.Recep Güngör&Av.Gazi Kılıç&Merve Gürgür

 

ANAHTAR KELİMLER:

1-EŞİM NAFAKAYI ÖDEMİYOR NASIL ALIRIM

2-ÖDENMEYEN NAFAKALAR SONUCU TAZYİK HAPSİ DİLEKÇESİ

3-ÖDENMEYEN NAFAKALAR TALEP DİLEKÇESİ

4-EŞİME ÖDEMEDİĞİ NAFAKALARDAN HAPİS CEZASI ALDIRABİLİR MİYİM

5-TAZYİK HAPSİ TALEP DİLEKÇESİ

6-NAFAKA ÖDENMENDİĞİ ZAMAN HAPİS CEZASI ALINIR MI