Rücuen Alacak Davasına Cevap Dilekçe Örneği

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO                  : …./… Esas

DAVALI                       : AD-SOYAD TC

VEKİLİ                         : Av.Recep GÜNGÖR & Av.Gazi KILIÇ & Av.Merve GÜRGÜR

DAVACI                      : AD-SOYAD TC

DAVA KONUSU          : Dava dilekçesine ilişkin cevap dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR           :

1-      …./…. Esas nolu dosyada müvekkile gönderilen dava dilekçesi  ../../…. günü tebliğ edilmiştir. Tarafımıza cevap verme süresinin bitiminden itibaren 2 hafta ek süre verilmiş olup, süresi içerisinde cevaplarımızı sunuyoruz.

2-      Davacı tarafından açılan bu dava Kayseri 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin …./…. E., …./….. K. Sayılı kararı üzerine alacaklı tarafca Kayseri Genel İcra Dairesi’nin …./….. sayılı takip dosyası ile icra takibine girişilmiş, icra takibi üzerine davacı tarafından icra dosyasına ../../2021 tarihinde 7.066,90 TL ödeme yapılmış ve dosya borcu kapatılmıştır. Müvekkile açılan rücuen alacak davası haksızdır.

3-      Borcun tamamen ödenmesi sebebi ile davacıya müvekkilin borcu bulunmamaktadır. Müvekkilin ve davacının banka kayıtları, ayrıca ilgili icra dosyası incelendiğinde bu durum ortaya çıkacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER     :TMK v.s. ve diğer sair tüm mevzuat.

HUKUK DELİLLER        :Tanık, Bilirkişi, Yemin, İsticvap ve her türlü sair yasal delil

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere;

            1-Müvekkillerimize karşı açılmış bulunan işbu haksız ve mesnetsiz davanın reddine,

            2-fazlaya ilişkin talep haklarımızın saklı tutulmasına,

            3-yargılama giderleri  ve avukatlık ücretinin davacı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla talep ederim.   ../../….

                                                                                              Davalılar

                                                                                             AD-SOYAD

                                                                                                 Vekili

                                                           Av.Recep GÜNGÖR & Av.Gazi KILIÇ & Av.Merve GÜRGÜR