Nafakanın Kaldırılması Talepli Dava Dilekçesi Örneği

KAYSERİ NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE                                      

DAVACI                                  : Ad-Soyad   TC:

VEKİLİ                                     : Av.Recep GÜNGÖR &Av.Gazi KILIÇ &Av.Merve GÜRGÜR    

DAVALI                                   : Ad-Soyad    TC:

ADRES                                    :

DAVA KONUSU                :Nafakanın Kaldırılması Mahkemeniz  Aksi Kanaatte İse Nafaka Miktarının Azaltılması Talebi Hakkındadır.

AÇIKLAMALAR                   : 

             1- Kayseri ..Aile Mahkemesinin ../…. Esas …./.. Karar Sayılı kararı ile müvekkil ve davalı boşanmışlardır ve  ../…/2018  tarihinde verilen bu boşanma kararı kesinleşmiştir. (EK-1 Gerekçeli boşanma kararı)

 Boşanma davasında işbu davamızın davalısı lehine aylık 500 TL yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir.

            2-Kayseri...Aile Mahkemesi  …/…  Esas sayılı dosyasında Kayseri ... Aile Mahkemesinin 02.02.2016 tarih …/…. esas ve …/…. karar sayılı ilamı ile hükmolunan yoksulluk nafakasının 18.02.2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık 700,00 TL ye artırılmasına, dava tarihi olan 18.02.2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık 700,00 TL yoksulluk nafakasının yoksulluk nafakasının kararın kesinleşmesini takip eden Ocak ayından geçerli olmak üzere her yıl ÜFE oranında kendiliğinden artırılmasına karar verilmiştir.(Ek-2 Nafaka davası kararı )

            3-Davalı müvekkilden şu anda aylık 975  TL  nafaka almaktadır. Bu miktar yeniden evlenen müvekkili maddi ve manevi olarak çok yıpratmakta ve zorlamaktadır.

4-Müvekkilin halihazırda ödediği nafaka için hem müvekkil yönünden hem de davalı yönünden nafakanın kaldırılmasını gerektirir değişen birtakım hususlar vardır. Gerek müvekkilin maddi durumunda gerekse karşı tarafın maddi durumunda değişiklikler vardır. Bu değişikliklerin en önemlisi de müvekkil yeniden evlenip yeni bir aile ve ev kurmuştur. Bu nedenle, nafakanın kaldırılması davası açmamız icap etmiştir.

5-Müvekkil …… tarihinde yeniden evlilik yapmış olup ,yeni ev masrafları yapmış ve evin geçimi ve giderleri müvekkil tarafından tek başına karşılanmaktadır. Müvekkil yeniden evlendiği için ekstra ev eşyası giderleri yapmış ve bu giderleri halen ödemeye devam etmektedir.(Ek-3 Nüfus kayıt belgesi )

6-Müvekkil ve eşinin geçimini müvekkilim tek başına sağladığı için müvekkilin ödediği nafaka müvekkil ve ailesinin geçimini aşırı derecede zorlaştırmakta ve ekonomik olarak da yıkımına neden olmaktadır. Müvekkilin çalışmasının karşılığı olan aylık asgari ücretten başka bir geliri olmayıp ayrıca  taşınır, taşınmaz hiç bir mal varlığı da bulunmamaktadır. Müvekkil sadece çalışmasının karşılığı olan ücret ile kendi ve ailesinin geçimini sağlamaktadır. Müvekkilin gelirine katkı sağlayacak ayni ya da nakdi  başka bir geliri de yoktur

            Müvekkil ve eşi kirada oturmaktadır. Daha önce belirttiğimiz üzere müvekkilin herhangi bir taşınmazı bulunmamaktadır. Müvekkil aylık 1.500 TL kira ödemektedir.(Ek-4 Kira sözleşmesi )

            Ayrıca müvekkil ortalama 200 TL elektrik faturası  , 120 TL su faturası ,300 TL doğalgaz(ısınma ), 150 TL telefon (eşi ve kendisinin olmak üzere 2 adet hat) giderleri bulunmaktadır. (Ek-5 Telefon paket faturaları )

             Ayrıca eşi ve kendisinin ulaşım giderleri ve mutfak masrafları, kılık kıyafet giderleri , temizlik ve bakım ürünleri giderleri , sağlık giderleri ve evlilik sebebiyle ailevi giderleri de düşünüldüğünde müvekkilin mevcut geliri ile geçinmesi mümkün olmadığı gibi ayrıca nafaka ödemesi de hakkaniyete aykırı olacaktır.

            Müvekkilin hem maaşının bir kısmını nafaka olarak ödemesi hem de  kıt kanaat geçinmeye çalışması ve eşi ile birlikte sadece temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışması, sosyal-kültürel imkanlardan faydalanamaması hem hukuki hem de adil bir durum değildir.

            Bu hususlar mahkemenizin yapacağı sosyal ve ekonomik durum araştırması neticesinde , tanıklarımızın ve dosya kapsamındaki diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda ispatlanacaktır

            7-Özellikle belirtmek gerekir ki davalı müvekkilin verdiği bilgilere göre aktif olarak çalışmaktadır ve aylık sabit bir geliri bulunmaktadır. Davalının çalıştığına yönelik haricen öğrendiğimiz bilgiler bulunmaktadır. Davalının bakmakla yükümlü olduğu kimsesi olmadığı gibi hem çalışması hem de müvekkilin ailesine harcaması gereken nafakayı tahsil etmesi hakkaniyete aykırı olacaktır. Müvekkilin tek başına çalışmasına karşılık hem aylık maaşından nafaka ödemesi yapması hem de ailesini geçindirmeye çalışması  hukuka aykırı olduğu gibi vicdanlara da aykırı bir durum oluşturacaktır.

            Davalıya ait SGK hizmet dökümlerinin, çalışma belgelerinin mahkemeniz tarafından dosyaya celp edilmesini  talep ederiz.

            Ayrıca davalıya ait  EGM araç kayıtlarının ve miras hissesinin bulunmadığının tespiti için aktif pasif tapu kayıtlarının dosyaya celp edilmesini talep edieriz.

            Belgeler dosyaya celp edildiğinde davayı açmaktaki haklılığımız ispatlanacaktır.

            8-Davalınının çalışıyor olması ve sabit gelirinin olması , sadece kendi geçiminden sorumlu olması yoksulluğunun ortadan kalktığını ve müvekkilin ödediği nafakanın kaldırılmasını ya da mahkemeniz aksi kanaatte ise de azaltılmasını gerektirmektedir.

            Özellikle belirtmek isterim ki davalıya  davaya konu NAFAKA bağlandığı tarihte davalı işinden ayrılmıştır . Müvekkil davalıya nafakanın kaldırılması ve azaltılması davası açtıktan sonra davalı işinden ayrılmış ve bu nedenle bu miktarda bir nafaka belirlenmiştir. Yeni durumda hem davalının çalışıyor olması hem de müvekkilin yeniden evlenip aile kurmuş olması ve masraflarının iki katı oranında artması nafakanın kaldırılmasını gerekmektedir.

             Davalı nafaka davası bittikten sonra tekrar işe girmiş ve çalışmaya başlamıştır. Bu neden dahi davalının yoksulluktan kurtulduğunu ve nafaka şartlarını sağlamadığını göstermektedir.

            Dava dilekçemiz de sunduğumuz deliller , tanılarımız ,belgeler ve araştırılmasını ve dosyaya celp edilmesini talep ettiğimiz belgeler toplandığında davamızdaki haklılığımız ispatlanacaktır. Diğer delillerimiz ve tanıklarımız  ayrıca bildirilecektir.

HUKUKİ NEDENLER         : TMK, TBK, HMK ve ilgili sair tüm mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            : Kayseri .. Aile Mahkemesinin gerekçeli boşanma kararı   , Kayseri .. Aile Mahkemesinin nafaka davası kararı ,  banka kayıtları , sosyal ve ekonomik araştırma sonuçları, nüfus kayıtları , adres bilgileri , Bilirkişi incelemesi, keşif, tanık, yemin, isticvap ve Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak üzere sunulacak her türlü yasal delil.

1-Taşınmazların tapu kayıtlarının  Tapu Müdürlüğünden celbini

2-Davalıya EGM araç bilgileri  celbini talep ediyoruz.

Tanıklarımızın isim ve adresleri ön inceleme aşamasında  bildirilecektir.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda ayrıntılı arz ve izah ettiğimiz sebeplerden dolayı ve Sayın Mahkemece takdir edilecek nedenlerle;

1-Davalı lehine hükmedilen nafakanın dava tarihinden itibaren kaldırılmasına

2-Mahkemeniz aksi kanaatte ise nafakanın azaltılmasına

3-Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine

Karar verilmesini  saygılarımızla talep ederiz.

                                                                                           Davacı Vekilleri     

                                              Av. Recep GÜNGÖR &Av. Gazi KILIÇ &Av. Merve GÜRGÜR

EKLER :1- Gerekçeli boşanma kararı   2- Nafaka davası kararı  3- Nüfus kayıt belgesi

4- Kira sözleşmesi  5- Telefon paket faturaları