Nafaka Borcuna İtirazın Kaldırılması Davası Dilekçe Örneği

 NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                                KAYSERİ

İCRA DOSYA NO                     :2022/…

DAVACI/ALACAKLI                :Ad-Soyad       TC:

VEKİLİ                                     :Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ & Av. Merve GÜRGÜR

DAVALI/BORÇLU                   :Ad-Soyad        TC:

VEKİLİ                                     :Av. …

KONU                                     :Borçlunun Kayseri Genel İcra Dairesi’nin 2022/… Esas sayılı dosyasına 07.02.2022 tarihli borca itirazın asıl alacak ve tüm verilere ilişkin KESİN OLARAK KALDIRILMASI ile icra takibin devamına karar verilmesi talebi ve borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan alacağın % 20 sinden aşağı olmamak üzere kötü niyet/icra inkâr tazminatına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                       :

            A-)19.01.2022 TARİHİNDE KAYSERİ ....AİLE MAHKEMESİ TARAFINDAN ARA KARAR KURULMUŞTUR

            Taraflar arasında Kayseri ...Aile Mahkemesi’nin 2021/… Esas sayılı dosyasında görülen boşanma davasında Mahkeme tarafından 19.01.2022 tarihli ara karar ile;

 müvekkil … için boşanma davasının açıldığı tarih olan 22.11.2021 tarihinden dava kesinleşinceye kadar aylık 600 TL Tedbir nafakasının,

müşterek çocuk … için boşanma davasının açıldığı tarih olan 22.11.2021 tarihinden dava kesinleşinceye kadar aylık 400 TL iştirak nafakasının,

davalı babadan alınarak anneye verilmesine karar verilmiştir.(Ek-1 Kayseri ...Aile Mahkemesi’nin 2021/… Esas sayılı dosyasının 19.01.2022 tarihli ara kararı)

B-)ARA KARARA İSTİNADEN MÜVEKKİLİN NAFAKA ALACAĞI İÇİN İCRA TAKİBİ BAŞLATILMIŞTIR

Akabinde müvekkil tarafından iş bu ara karara istinaden 22.11.2022 tarihinden itibaren işlemiş nafaka alacağı ve faizleri ve devam eden aylar içinde işleyecek nafaka alacağı için 01.02.2022 tarihinde Kayseri Genel İcra Dairesi’nin 2022/… Esas sayılı dosyasında Örnek 7 üzerinden ilamsız icra takibi başlatılmıştır.

 

 

Başlatılmış olan bu icra takibinde de davalının vekiline bizzat ödeme emri kanuna ve usule uygun bir şekilde tebliğ edilmiştir.

C-)DAVALI/BORÇLU TARAFINDAN İCRA TAKİBİNE AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI VE KÖTÜNİYETLİ BİR ŞEKİLDE İTİRAZ EDİLMİŞTİR

Tarafımızca başlatılan 01.02.2022 tarihli icra takibine ilişkin borçlu tarafından 07.02.2022 tarihinde borca, miktara, faize ve diğer fer’ilerine itiraz edilmiş ve söz konusu takip durmuştur. Ancak söz konusu itiraz açıkça hukuka ve kanuna aykırı olup davalı tarafından kötüniyetli bir şekilde icra takibinin geciktirilmesi amaçlanmaktadır. Şöyle ki;

***Borçlu tarafından borcun müvekkilin şahsi hesabına ödendiği yönünde itiraz yapılmıştır. Yapılmış olan bu itiraz da ne yazık ki gerçeklikten uzak olup borçlu tarafından açıkça nafaka ödemesinin geciktirilmesi amacıyla yapılmış haksız bir itirazdır.

Öyle ki müvekkilin hesapları incelendiğinde görülecektir ki hiçbir hesabına da ödeme yapılmamıştır.

Görüldüğü üzere davalı tarafından yapılan itiraz sebeplerinin hepsi de asılsız gerçek dışı olup kötüniyet barındırmaktadır.

D-)NAFAKAYA İLİŞKİN ARA KARAR İİK MADDE 68 DE SAYILAN BELGELERDENDİR

Tedbir nafakasına ilişkin ara kararın ilam olamayacağı ve ilamlı takibe de konamayacağı aşikardır.

Ancak iş bu ara karar İİK Madde 68/1 de düzenlenen itirazın kaldırılması için gerekli olan belgelerden olduğu aşikardır.Öyle ki ara kararın İİK Madde 68/1 de sayılan resmi makamların usulüne uygun olarak verdiği belgelerden sayılacağı Yargıtay tarafından da kabul edilmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı tarafından yapılan borca itirazın hukuka ve usule aykırı olduğu aşikar olduğundan ve Aile Mahkemesi tarafından nafakaya ilişkin ara kararda İİK Madde 68 de sayılan belgelerden kabul edildiğinden İcra Dairesine yapılmış olan itirazın KESİN olarak kaldırılması için Sayın Mahkemenizde itirazın kaldırılması davası açmak zorunluluğu doğmuştur.

Davalının bu icra takibine müvekkilin hesabına hiçbir ödeme yapmayıp daha sonrasında da itiraz dilekçesinde borcunu ödediğini iddia ederek açıkça kötü niyet barındırdığını ispatlamıştır. Bu sebeple yine İİK Madde 68 gereği borçlunun kötü niyetli itirazından kaynaklı yüzde yirmiden aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilmesi gerekecektir.

HUKUKİ NEDENLER               :İİK, HMK, TMK, TBK ve sair ilgili yasal mevzuat

 

 

HUKUKİ DELİLLER                  :Kayseri Genel İcra Dairesi’nin 2022/… Esas sayılı dosyası, Kayseri ... Aile Mahkemesi’nin 2021/… Esas sayılı dosyası, tanık, yemin, bilirkişi, keşif ve sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

            1-Kayseri Genel İcra Dairesi’nin 2022/… Esas sayılı dosyasına yapılan itirazın asıl alacak ve tüm verilere ilişkin KESİN OLARAK KALDIRILMASI ve icra takibinin devamına,

            2-Borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan alacağın % 20 sinden aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına mahkûm edilmesini,

3-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.10.02.2022

 Davacı Vekili

  Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ

                                                                                              Av. Merve GÜRGÜR