Kiracının Evi Göstermeme Dava Dilekçesi Örneği

SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE.............

                                                                                               Tedbir Taleplidir.

DAVACI                      : Adı Soyadı – T.C. Kimlik numarası – Adres ve telefon bilgileri

VEKİLİ                         : Av.Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ & Av. Merve GÜRGÜR

DAVALI                       : Adı Soyadı – T.C. Kimlik numarası – Adres ve telefon bilgileri

KONU                         :Kiracının, kiralanan konutu gelen alıcılara gösterilmesine izin vermesi talebidir.

AÇIKLAMALAR            :

            1-Müvekkil ............................. adresinde bulunan taşınmazını satmak istemektedir. Kiracı olarak oturan davalı, emlakçı vasıtasıyla ve müvekkil tarafından getirilen müşterilere daireyi göstermemekte ve gelen müşterilere evi kötülemektedir. Kanunen Kiracı, kiralananı satın almak ya da kendisi çıktıktan sonra kiralamak isteyenlerin görmesine ve gezmesine izin vermekle yükümlüdür.

            2-Kiralananın niteliği, bulunduğu mevkii, dairenin satılabilme süresine etkili sosyal, ekonomik koşullar, diğer özel ve genel faktörler ile tarafların çıkarları değerlendirilerek ( HUMK. mad. 240 ), hakkaniyete uygun denge kurmak suretiyle satışın yapılabileceği muhtemel, makul ve münasip bir süre ile ayrıca bu süre içinde de hangi gün ve saatlerde kiralananın gösterilmesine izin verilmesinin uygun olacağı saptanmak ve hasıl olacak uygun sonuç çerçevesinde karar vermekten ibaret olmalıdır.

            3-Sonuç olarak kiralanın satılabilmesi için ...... tarihinden itibaren ..... ay boyunca Cumartesi günleri  saat ..... ile .......  saat aralığında gelen müşterilere gösterilmesine izin verilmesini talep ederim.

• SATILMAK İSTENEN DAİREYİ KİRACININ MÜŞTERİLERE GÖSTERMEMESİ ( Kiracı Kiralananı Satın Almak ya da Kendisi Çıktıktan Sonra Kiralamak İsteyenlerin Görmesine ve Gezmesine İzin Vermekle Yükümlü Olduğu )

• KİRALANIN GÖRÜLÜP GEZİLMESİ ( Kiracı Kiralananı Satın Almak ya da Kendisi Çıktıktan Sonra Kiralamak İsteyenlerin Görmesine ve Gezmesine İzin Vermekle Yükümlü Olduğu )( Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2005/2892 E. 2005/9620 K.)

HUKUKİ DELİLLER          : TBK,HUMK m. 240 İlgili kanun maddeleri, her türlü delil ve diğer sairtüm mevzuat.

HUKUKİ SEBEPLER        :Tanık, Bilirkişi,Keşif, Yemin, İsticvap ve her türlü sair yasal delil

SONUÇ VE İSTEM          :Yukarıda kısaca açıklanan ve resen dikkate alacağınız nedenlerle;

1- Kiralananın ....... tarihinden itibaren ..... ay boyunca saat ..... ile 4:00 saat aralığından gelen müşterilere gösterilmesine kiracı tarafından izin verilmesine

 

2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacıya yükletilmesine karar  verilmesini saygılarımla talep ederim.

                                              

                                                                                             DAVACI VEKİLİ

                                                Av.Recep GÜNGÖR & Av.Gazi KILIÇ & Av.Merve GÜRGÜR