İzaleyi Şuyu Dava Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                                              KAYSERİ

DAVACI                      :Ad-Soyad       TC:

VEKİLİ                         :Av. Recep GÜNGÖR &  Av. Gazi KILIÇ  & Av. Merve GÜRGÜR

DAVALILAR                :Ad-Soyad       TC:

                                    Ad-Soyad         TC:

KONU                         :Dava konusu taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR           :

            … TC kimlik numaralı muris …’nın 01.01.2020 tarihinde vefatı üzerine sahip olduğu;

            Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, … adresinde bulunan taşınmaz ile

            Kayseri İli, Talas İlçesi, … adresinde bulunan taşınmazlar mirasçılarına geçmiştir.(Ek-1 Mirasçılık Belgesi) 

            Akabinde müvekkil mirasçılardan … ve …’nın bu taşınmazlardaki hisselerini bedelini ödeyerek satın almıştır.(Ek-2 Tapu Fotokopileri)

            Şu aşama da mirasçılardan geriye kalan taraflar taşınmazlar üzerinde iştirak halinde mülkiyete sahiptirler.

TMK Madde 698’e göre;

’’Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir.’’

Paydaşlarla pek çok kez bir araya gelip paylaşma için görüşmeler yapılmıştır. Ancak bu görüşmeler sonuç vermemiştir.Bu kapsamda müvekkil bu güne kadar sorun çıkartmak istememesine karşın sorun artık çekilmez hale gelmiş olup bu paydaşlığın devamı müvekkil açısından imkansız hale gelmiştir.

İş bu sebeple dava konusu taşınmazların taraflar arasında rızaen paylaşımı mümkün olmadığından ve aynen taksimi de mümkün olmadığındanortaklığın satışı suretiyle giderilmesi ve elde edilen paranın paylar oranında taraflar arasında paylaştırılmasına karar verilmesi için mahkemenize başvurmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER               :TMK, HMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                  :Mirasçılık belgesi, Tapu fotokopileri, keşif, tanık, yemin, bilirkişi ve her türlü sair delil.

 

 

 

SONUÇ VE İSTEM                   :Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Öncelikle davamızın KABULÜ ile,

2- Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, … adresinde bulunan taşınmaz ile  Kayseri İli, Talas İlçesi, … adresinde bulunan taşınmazların aynen taksiminin mümkün olmamasından ötürü  ortaklığın satışı suretiyle giderilmesi ve elde edilen paranın paylar oranında taraflar arasında paylaştırılmasına,

3-Yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim.30.12.2021

                                                                                                          Davacı Vekili

                                                                                         Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ

                                                                                                       Av. Merve GÜRGÜR

            EKLER:

            1-Mirasçılık Belgesi

            2-Tapu Fotokopileri

            3-Onanmış Vekaletname Örneği