İşçi Alacakları Dava Dilekçesi Örneği

            KAYSERİ … İŞ MAHKEMESİ’NE                     

DOSYA NO                             :

Islah Eden Davacı                  : AD-SOYAD TC:

Vekili                                          : Av. Recep GÜNGÖR& Av. Av. Gazi KILIÇ

Karşı Taraf (Davalı)                : AD-SOYAD TC:

Islah Edilen Miktar                 :…………. TL

Açıklamalar                              : Müvekkilin işçilik alacaklarının mevcut olduğundan bahisle, mahkemeniz huzurunda ikame etmiş olduğumuz dava dosyasında mevcut …/…/…. tarihli bilirkişi raporuna herhangi bir itirazımız bulunmamakla, hazırlanan rapor doğrultusunda taleplerimizi ıslah ediyoruz. Müvekkilin;

     Kıdem tazminatı alacağı açısından, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla kısmen 100,00 TL talep bulunmuş olmakla, bilirkişi marifetiyle kıdem tazminatı alacağı miktarı brüt ………. TL hesaplanmış olup, bu gerekçe ile kıdem tazminatı açısından ………. TL’yi ıslah ediyoruz.

                 İhbar tazminatı alacağı açısından fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla kısmen 100,00 TL talepte bulunmakla, bilirkişi marifetiyle ihbar tazminatı alacağı miktarı brüt …………. TL hesaplanmış olup, bu gerekçe ile ihbar tazminatı açısından ………... TL’yi ıslah ediyoruz

                 Fazla çalışma alacağı açısından fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 100,00 TL talepte bulunmakla, bilirkişi marifetiyle fazla çalışma alacağı miktarı brüt ………..TL hesaplanmış olup, bu gerekçe ile fazla çalışma alacağı açısından …….TL’yi ıslah ediyoruz.

                 Milli ve dini bayram çalışma alacağı (genel tatil alacağı) açısından fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 100,00 TL talepte bulunmakla, bilirkişi marifetiyle genel tatil alacağı miktarı brüt …….TL hesaplanmış olup, bu gerekçe ile genel tatil alacağı açısından …..TL ıslah ediyoruz.

                 Yıllık ücretli izin alacağı açısından fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 100,00 TL talepte bulunmakla, bilirkişi marifetiyle yıllık ücretli izin alacağı miktarı brüt ……TL hesaplanmış olup, bu gerekçe ile yıllık ücretli izin alacağı açısından …….. TL’yi ıslah ediyoruz.

                                                    - …. aylık ücret alacağı açısından fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla kısmen 100,00 TL talepte bulunmakla, bilirkişi marifetiyle ücret alacağı miktarı brüt ……TL hesaplanmış olup, bu gerekçe ile …. aylık ücret alacağı açısından ….. TL’yi ıslah ediyoruz.

 

Netice ve Talep                       : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenler ve mahkemenizce tensip buyrulacak sair nedenlerle ………..TL’nin harcını ıslah yoluyla tamamlıyor ve aşağıda belirlenen alacak miktarları üzerinden davaya devam edilmesi ve davamızın kabulü ile birlikte;

                                                    1) ……….TL kıdem tazminatı,

                                                    2) ……….TL ihbar tazminatı,

                                                    3) ……..…TL fazla çalışma alacağı,

                                                    4) ………..TL genel tatil ücreti,

                                                    5) ………..TL yıllık ücretli izin alacağı,

                                                    6) ………. TL ücret alacağı olmak üzere toplam …….TL alacağın, kıdem tazminatı için iş akdinin feshi tarihinden itibaren ve ihbar tazminatı, fazla çalışma alacağı, genel tatil ücreti, yıllık ücretli izin alacağı için dava tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.28.02.2022

                                                                                                               DAVACI

                                                                                       Av. Recep GÜNGÖR& Av. Av. Gazi KILIÇ