İş Kazasında İşçinin Hayatını Kaybetmesi Dilekçe Örneği

  Nöbetçi İş Mahkemesi’ne

                                                                         Kayseri

Davacı                                  :

Vekili                                     :. Av.Recep Güngör&Av.Gazi Kılıç&Merve Gürgür

Davalı                                               :

Dava                                      : İş kazasından kaynaklananmaddi-manevi tazminat davası.

Değeri                                   : Toplam 200,00 TL.

T. Konusu                           : Arz ve açıklayacağımız, yüksek mahkemece tensip buyrulacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla 100,00 TL maddi, 100,00 TL manevi tazminatın davalıdan, olay tarihi olan ……..dan itibaren yasal faizi, avukatlık ücreti ve yargılama gideri ile davalıdan tahsili isteminden ibarettir.

Olaylar                                  : 1- Müteveffa, davalı şirkete ait …….bulunan işyerinde çalışmakta iken ………tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu, vefat etmiştir. Müteveffadan geriye müvekkiller kalmış olup veraset ilamını eklice sunuyoruz.

                                                  2) Müteveffa …… yaşında olmakla, müvekkillerin maddi ve manevi olarak müteveffaya bağlı olduğu sabittir. Bu nedenle bilirkişi tarafından yapılacak hesaplama ile ortaya çıkacak bedeli ıslah etme hakkımız saklıdır. Yine müvekkillerin manevi yönden zarar gördüğü de sayın mahkemece takdir edilecektir.  

S. Delilleri                            : SGK dosyası, işyeri sicil dosyası, bilirkişi raporu, ölüm belgesi, ceza dosyası, tanık, yemin v.s. yasal tüm deliller.

Hukuki sebepler                : HMK, TBK, İş Kanunu, SGK vs mevzuat.

 

Sonuç ve istem                  : Arz edilen ve mahkemece belirlenecek sair nedenlerle, fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla, 100,00 TL maddi tazminat ile 100,00 TL manevitazminatın, iş kazasının meydana geldiği ……. tarihinden itibaren yasal faizi, yargılama gideri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, ıslah ya da ek dava açma hakkımızın saklı tutulmasına kararınızı saygıyla dileriz.

 

Ekler:

 

 

                                                                                                    ALACAKLI VEKİLİ

                                                                        Av.Recep Güngör&Av.Gazi Kılıç&Merve Gürgür