İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçe Örneği

KAYSERİ NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN

DAVACI                                  :Ad-Soyad TC

VEKİLİ                                    :Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ & Av. Merve GÜRGÜR

KARŞI TARAF/ DAVALI          :Ad-Soyad TC

KONU                                      :İhtiyati Tedbir İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR                       :

            Arsa sahiplerinin …. ve ….;  yüklenicisinin de müvekkil … olduğu …. adresinde bulunan arsa niteliğindeki taşınmaz üzerine inşaat yapmak için taraflar arasında Kayseri 1. Noterliği …. Yevmiye numaralı … tarihli düzenleme şeklinde kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi imzalanmıştır. (Ek:1 İnşaat Yapım Sözleşmesi)

            İmzalanan bu sözleşmenin Yükleniciye Tapu Devri başlıklı 6. Maddesine göre;

            Arsa sahipleri tarafından yükleniciye verilecek olan dairelerin aşama aşama inşaatı tamamlama oranına göre verileceği kararlaştırılmış ve son olarak i fıkrasında da yüklenicinin mesken ruhsatını alması halinde iki daire + 1 dükkanın yükleniciye verileceği hüküm altına alınmıştır.

            Yüklenici konumundaki müvekkil sözleşme ile kararlaştırılan tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş en sonda mesken ruhsatını dahi alıp iki daire + 1 dükkana hak sahibi olmuştur.(Ek-2 Yapı Kullanım İzin Belgesi- Mesken Ruhsatı)

            Bu kapsamda müvekkilin sözleşme ile hak sahibi olduğu 2 adet daire arsa sahipleri tarafından müvekkile devredilmiş ancak 50 no’lu dükkan arsa sahiplerinden olan … tarafından bağımsız bölümdeki hissesi müvekkile devredilirken diğer arsa sahibi olan …. tarafından açıkça haksız ve kötüniyetli olarak müvekkile devredilmemektedir.

            TMK Madde 389’a göre;

            Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağındanendişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.”

            Bu kapsamda yukarıdaki açıklanan nedenlerle de;

Davalı …’nın mülkiyetinde bulunan adresinde ki 50 numaralı bağımsız bölümlerin tapusunu müvekkil yükleniciye devretmesi gerekirken devretmediği için herhangi bir kötü niyetli satış halinde müvekkil açısından geriye dönüşü olmayan mağduriyetler oluşacağından şartlarının da gerçekleşmiş olmasından kaynaklı Sayın Mahkemenizden 50 numaralı bağımsız bölüme teminatsız olarak ihtiyati tedbir kaydı konulmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER               :TMK,TBK,HMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                  :KKİS, Yapı Kullanım İzin Belgesi, tanık, yemin, keşif, bilirkişi ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                   :Yukarıda açıklanan nedenlerle;

            1-İhtiyati tedbir talebimizin kabulü ile, davalı …’nın mülkiyetinde bulunan … adresindeki 50 numaralı bağımsız bölümün tapusu üzerine öncelikle teminatsız olarak, mahkemece uygun görülmediği takdirde uygun görülecek teminat karşılığında ivedilikle ihtiyati tedbir konulmasını,

            2-Masrafların davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.16.12.2021

İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN DAVACI VEKİLİ

                                                                                  Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ

                                                                                                  Av. Merve GÜRGÜR

EKLER:

1-      Düzenleme şeklinde kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi

2-      Yapı Kullanım İzin Belgesi

3-      Onanmış Vekaletname Örneği