İhalenin Feshi Davası Dava Dilekçesi Örneği

... İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

TALİMAT DOSYASI     : ... ... İcra Dairesi

ESAS DOSYASI: ... ... Genel İcra Dairesi

ŞİKAYETÇİ

TAKİP BORÇLUSU       : ...

VEKİLİ                         : Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ & Av. Merve GÜRGÜR

ALACAKLI                   :

VEKİLİ                         :

D. KONUSU                : ... Genel İcra Dairesi’nin ... talimat nosuyla ... tarihinde yapılan İHALENİN FESHİ istemidir.

AÇIKLAMALAR           :

... TARİHİNDE YAPILAN İHALEDE KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASININ İSTİNAF İNCELEMESİ TAMAMLANMAMIŞ OLMASINA RAĞMEN SATIŞ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

            1- Müvekkilimin maliki ve hissedarı bulunduğu  ... ada parsel ve  ... taşınmazların hissesine isabet edenkısmı İcra Müdürlüğünün ... E. Sayılı dosyasındaki borcundan dolayı ... tarihinde satılmıştır.

2- Tarafımızca ... dosyasından haciz uygulanan  ... ve  ...  bulunan taşınmazlara biçilen kıymet ve yapılan işlem için .... İcra Hukuk Mahkemesi' nin  ... ESAS   Sayılı dosyası ile kıymet takdirine itiraz  davası açılmış; ... İcra Hukuk Mahkemesince  verilen karar ... tarihinde istinaf edilmiştir.

            2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 363/4. maddesinde; "İstinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. İcranın devamı için gereken evrak alıkonularak bunların birer örneği bölge adliye mahkemesine gönderilecek dosyaya konulur." şeklindedir. Ancak bu konu hakkında görüş sorulmuş ise de;  "verilen kararın satışı durdurup durdurmayacağına dair mahkememizce bir görüş bildirilemeyeceği takdirin icra müdürlüğüne bırakılarak gereğinin yapılması hususu bilgilerinize rica olunur." şeklinde cevap verilmiştir.

Ancak İcra dairesi bu konu hakkında görüş sunmuş olsa da İcra Mahkemesinin cevabını beklemeden red kararı vermiştir.

            KIYMET TAKDİRİNİN YAPILDIĞI TARİHLE İHALE GÜNÜ ARASINDA TAŞINMAZLARIN GÜNCEL DEĞERİ OLAĞANDAN FAZLA DEĞİŞMİŞTİR. BU DURUM GÖZARDI EDİLMİŞTİR.

           

            Taşınmazlar için .... tarihinde yapılan kıymet takdiri tutanağı düzenlenlenmiştir. Taşınmazlardan ... ada parsel'e 2400,00 TL ve  ... 356.882,01 TL değer biçilmiştir. İhale bu bedel üzerinden yapılmıştır.

Kıymet takdiri yapılırken raporda da açıkça belirtildiği üzere 2020 yılı içerisinde gerçekleşen alım fiyatlarının dikkate alınması istenmiştir. Satışın kıymet takdirinin esas alındığı tarihten iki sene sonra yapılması başlı başına ihalenin feshi sebebidir.

-Raporun yerinde ve hukuka uygun olduğunu kabul etmemekle birlikte her ne kadar rapor ... tarihinde kaleme alınmış olsa da ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları ve enflasyonu, son dönemdeki emlak fiyatlarındaki artış oranlarını değerlendirdiğimizde bu satışın bu tarihler için belirlenen bedeller üzerinden gerçekleşmesi hayatın olağan akışına aykırıdır.

Satış neticesinde müvekkil hak kaybına uğramıştır.  Bu nedenle ihalenin feshi gerekir.

        SATIŞ İLANI HİSSEDARLARIN TAMAMINA TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLUP İLAN ULUSAL BİR GAZETEDE YAYIMLANMAMIŞTIR.

      Gayrimenkul satış ilanı da usulüne uygun yapılmamış olup hissedarların tamamına tebligat yapılmamıştır. Gayrimenkulün değerinin yüksek olması durumunda tirajı düşük bir gazetede satış ilanının yayınlanması yasaya aykırıdır. İlanın tirajı yüksek tüm yurtta yayımlanan bir gazetede yapılması gerekmektedir. Bu sebeplerden ötürü ihaleye yeterli katılım sağlanamamıştır.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI YASALARIN BELİRLEMİŞ OLDUĞU USULLERE AYKIRI BİÇİMDE DÜZENLENMİŞTİR.

            Taşınmazın Açık Artırma Şartnamesi Ve Tutanağı'nda eksiklikler mevcuttur. Teminat bedelinin yatırılacağı banka hesabı, varsa eğer teminat mektubunun düzenlenme şekilleri, emanet kasa bilgileri mevcut değildir. Sadece elektronik ortamda katılım hakkında birtakım bilgiler mevcuttur. Fiilen yapılacak bir ihale için peşin bedelli alıcıların ne yapması gerektiği hakkında bilgi verilmemiştir. Bahsedilen bu sebeplerden ötürü ihale usulsüzdür.

...'DE FİİLİ TAKSİM UYGULMASI MEVCUT OLMASINA RAĞMEN  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞINDA BU DURUM GÖZ ARDI EDİLMİŞTİR.

            Taşınmazın Açık Artırma Şartnamesi Ve Tutanağı'nda taşınmazlarla ilgili bilgiler eksik ve hatalıdır.... taşınmazda fiili taksim uygulaması mevcuttur.

            ... Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyasındaki ... tarihli bilirkişi raporunda da görüleceği üzere söz konusu taşınmazın ..., ... ve ... arasında fiili taksimin yapıldığı ve ayrı ayrı kullandıkları tespit edilmiştir.

            Taşınmazı alacak kişinin bu husus hakkında bilgilendirilmiş olması gereklidir. Ancak söz konusu evrakta bu durum hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir.

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, ihalenin feshi için huzurdaki işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER       : ... No.lu  İcra Dosyası, Tanıklar ve sair her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER     : İİK m. 134 ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,

 ... İcra Dairesi’nin .... talimat nosuyla ... tarihinde yapılan İhalenin Feshine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıdan tahsiline  karar verilmesini  saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ..

                                                                                              DAVACI VEKİLİ

                                                                                    Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ

                        Av. Merve GÜRGÜR