İdari Davalarda Yanlışlığın Düzeltilmesi Talebi Dilekçe Örneği

T.C

ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

1.VERGİ DAVA DAİRESİNE

Yanlışlığın Düzeltilmesi Taleplidir.

DOSYA NO                  : 2021/…Esas  2021/… Karar

DAVACI                      : Ad-Soyad       TC:

VEKİLİ                         : Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ & Av. Merve GÜRGÜR

DAVALI                       : Gelir İdaresi Başkanlığı

KONU                         : Mahkememizin 2021/… E.  2021/… Kararlı ilamındaki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki yanlışlığın düzeltilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR           :

            2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun “Yanlışlıkların düzeltilmesi” başlıklı 30. maddesinde, iki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının düzeltilmesinin istenebileceği düzenlenmiştir.

            T.C. Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin 2021/… E. 2021/… Kararlı ilamındaki Avukatlık Asgarin Ücret Tarifesi uyarınca davacı vekili için takdir olunan 2.940,00 TL vekalet ücreti duruşmalı vekalet ücreti olarak hesaplanması gerekirken, duruşmasız vekalet ücreti olan 2.270,00 TL vekalet ücreti hükmedilmiştir.

            Yukarıda arz ve izah edilen nedenle Sayın Mahkemenizin 2021/… Esas, 2021/… Karar sayılı ilamında yer alan, davacı vekili aleyhine bir durum oluşturmuş olup, yapılan yanlışlığın duruşmalı vekalet ücreti olan 2.940,00 TL olarak düzeltilmesini, talebimizin kabulünü saygılarımla arz ederim. 27/10/2021

                                                                                                                                            

                                                                                                       Davacı Vekili

                                                                                         Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ

                                                                                               Av. Merve GÜRGÜR