Dolandırıcılık Suçu / Dolandırıcılık Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Şikayet Eden              :

Vekili                            :Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ & Av. Merve GÜRGÜR

Şüpheli:                       :Ad-Soyad TC:

Suç Konusu                :Dolandırıcılık(TCK md.157)

 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz(FSEK md.71)

Suç Tarihi                    :

Açıklamalar                :

            1-)ŞÜPHELİ … 07.01.2017-06.09.2018 TARİHLERİ ARASINDA MÜVEKKİL ŞİRKETTE PAZARLAMACI OLARAK ÇALIŞMIŞTIR.

            Şüpheli 07.01.2017-06.09.2018 tarihleri arasında müvekkil şirkette pazarlamacı olarak çalışmıştır.06.09.2018 tarihinde de işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilmiştir. Şüpheli işten ayrılırken imzaladığı ibraname ile çalışma süresi boyunca bütün ücretlerini ve her türlü hak etmiş olduğu istihkaklarını eksiksiz olarak aldığını beyan etmiştir.

            2-)ŞÜPHELİ MANEVİ, MALİ VEYA BAĞLANTILI HAKLARA TECAVÜZ SUÇUNU İŞLEMİŞTİR.

            Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu madde 71/1’ e göre ‘’Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.’’ 

             Şüpheli … ‘ın müvekkil şirketteki görevi, şirkete ait projelere dayanarak yurtiçinde kapı pazarlama işini yerine getirmekti.

            Şüphelinin işten ayrıldıktan sonraki dönemde anlaşılmıştır ki bu şirkette çalıştığı dönemde bizzat müvekkil şirkete ait projelere dayanarak bizzat kendi hesabına kapı pazarlamıştır.

            Müvekkil şirkete ait eser niteliğindeki projeleri müvekkil şirketin yazılı izni olmadan kullanan şüphelinin manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçunu işlediği açıkça ortadadır.

3-)ŞÜPHELİ DOLANDIRICILIK SUÇUNU İŞLEMİŞTİR.

             TCK Madde 157 ‘ye göre hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 Şüpheli müvekkil şirkette çalıştığı dönemde, ticari hayatında ürün pazarlarken, müvekkil şirketin ticari itibarından yararlanmak amacıyla üretici taraf olarak müvekkil şirketi göstermiştir.

Şüphelinin pazarlamasını yaptığı ürünleri, üretimini kendisi yapmadığı halde üretici ve satıcı olarak kendisi gözüken müvekkil şirketin ticari hayatının zedelendiği açıkça gözükmektedir.

         Hileli davranışlarıyla alıcı tarafı aldatıp müvekkil şirket zararına hareket eden şüphelinin açıkça dolandırıcılık suçunu işlediği görülmektedir.

Hukuki Deliller           : TCK md.157,FSEK md.71 ve ilgili her türlü mevzuat

Hukuki Sebepler        :İbraname, Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi, Fatura, Tanık, Yemin, Bilirkişi vs. sair her türlü yasal delil.

Sonuç ve Talep            :

Yukarıda açıklanan ve Başsavcılığınızca resen gözetilecek sebeplerle, dolandırıcılık ve                       manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçları kapsamında olan eylemleri gerçekleştiren şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını saygıyla talep ederiz.

                                                                                                              Müşteki Vekili

                                                                                               Av. Recep GÜNGÖR  & Av. Gazi KILIÇ

                                                                                                       Av. Merve GÜRGÜR