Ziynet Alacağı Dava Dilekçesi

                                                   NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ'NE 

                                                                                                           KAYSERİ

                                                                                                 Adli Yardım Taleplidir.

DAVACI                               :

VEKİLİ                                  :Av. Recep GÜNGÖR & Av.Gazi KILIÇ & Av.Merve GÜRGÜR

DAVALI                                :

KONU                                   :Düğünde takılan ziynetlerin aynen  iadesi ve bedellerin isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

 

                Müvekkil ile davalı .. /../..tarihinde evlenmiş olup bu evlilikten ….. ve ….. adında müşterek çocukları bulunmaktadır.

                Müşterek hayatın kurulmasından itibaren  taraflar arasında geçimsizlikler baş göstermiş olup sıklıkla şiddetli kavgalar yaşanmıştır. Müvekkilim evlendiği günden beri sürekli fiziksel ve psikolojik olarak şiddete maruz kalmıştır. Maruz kaldığı şiddetlerin en büyüğü ise yine bir şiddetli tartışmanın neticesinde olmuş ve davalı eş, ../../… tarihinde ortak konutun kilidini değiştirmiş, müvekkil ile çocukları içeriye almamış ve onları evden ayrılmaya zorlamıştır.

                Boşanma kararının verilmesine  neden olan yukarıda bahsetmiş olduğumuz tüm bu yaşanan olaylardan  ötürü evlilik birliğini devam ettiremeyeceğini anlayan davacı müvekkil, ../../…tarihinde , davalının  ağır kusurlu hareketleri sonucunda   açılmış çekişmeli boşanma davası Kayseri ..Aile Mahkemesi'nde ../… E. dosyası ile  halen devam etmektedir.(EK-1 Kayseri .. Aile Mahkemesi 202./… E. No'lu dosyası)

                ZİYNET ALACAĞI TALEBİMİZ HAKKINDA

                Müvekkile düğününde 10 adet 20 ' şer gramlık 22 ayar bilezik , 100 tane küçük (çeyrek) altın , 22 ayar gonca desenli  altın kolye , 100 gram ağırlığında baklava desenli kolye ,  hediyelik 14 ayar 10 ar gramlık 4 adet bilezik hediye edilmiştir.

                Düğünden hemen sonra küçük altınlar ve 10 adet 22 ayar bilezik dışındaki hediye edilen tüm takı ve paralar müvekkilin rızası dışında  davalının anne babası tarafından düğün borcu kapatmak için alınmıştır.

                Müvekkil ile davalı 199. yılından 20.. yılına  kadar davalının babasına ait evde   2 aile beraber yaşamıştır. Müvekkilin düğünden sonra kalan 10 adet bileziği ve 100 gramlık baklava desenli kolye seti  düğünden sonraki süreçte davalı tarafından müvekkilin rızası dışında alınmıştır. Davalı yine müvekkili kalan 10 adet bilezik ve kolye setini alırken  düğün borçlarını kapatmak  için aldığını müvekkile söylemiştir.

               

                Yukarıda da  bahsetmiş olduğumuz üzere müvekkil  …….:

 

                Tanesi 20 gramdan olmak üzere 10 adet bilezik ve tanesi 10 gramdan olmak üzere 4 adet            hediyelik bilezik-240 gram (EK-2 Düğün kamera kayıtları)

                22 Ayar gonca deseli altın kolye (EK-2 Düğün kamera kayıtları)

                100 adet çeyrek altın (20 tanesi düğün töreninden hemen sonra takılmıştır.    (EK-2Düğün            kamera kayıtları)                   

                50 Mark (EK-2 Düğün kamera kayıtları)

                2.500.000 TL (1997 Senesi)  (EK-2 Düğün kamera kayıtları)

                1 adet isimlik ve 1 adet künye (EK-2 Düğün kamera kayıtları)

                Baklava desenli kolye seti-100 gram( EK-3 fotoğraf)

 

                Yukarıda da ayrıca listelendiği gibi söz konusu takılar hediye edilmiş ve fakat bu takılar müvekkilimin rızası dışında alınıp kullanılmıştır.

                Kadının rızası olmaksızın ziynet eşyalarını bozduran koca eşin talebi üzerine ziynet eşyalarının bedelini iade etmekle yükümlüdür. Yargıtay'ın istikrarlı kararları da bu yöndedir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 01.10.2014 tarihli ve 2014/8085 Esas, 2014/19072 Karar sayılı kararında bu husus vurgulanmıştır.

                Ziynet eşyaları Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2020/240 K. sayılı kararına göre; kadına takılan her türlü ziynet eşyası (çeyrek/yarım/tam altın, bilezik, takı seti vs.) ve para kadına aittir

                Yukarıda da belirttiğimiz Yargıtay kararında açıklandığı üzere kadının kişisel eşyası sayılan söz konusu ziynet eşyalarının aynen iadesi gerekecek aynen iadenin mümkün olmaması halinde de tespit edilecek bedelin yasal faiziyle birlikte kadına ödenmesi gerekecektir.

                ADLİ YARDIM TALEBİMİZ HAKKINDA

HMK Madde 334 :Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.

                Müvekkilin düzenli bir geliri olmayıp yukarıda detaylıca belirttiğimiz üzere 202. yılından beri evin ve çocuklarının giderlerini, ihtiyaçlarını tek başına karşılamaktadır. Müvekkil, boşanma süreci içerisinde akın çevresinin yardımlarıyla kendi ve çocuklarının geçimini sağlamaya çalışmıştır.

                Müvekkilin taşınır ve taşınmaz mal varlığı bulunmamaktadır. E- devlet üzerinden alınmış taşınır-taşınmaz mal varlığı sorguları ve ayrıca ikametgah muhtarlığı tarafından da hazırlanmış fakirlik ilmuhaberi  bulunmaktadır. Müvekkil, 2021 tarihinden itibaren de sosyal yardımlar ile ancak geçimini sağlamaktadır.(EK-4 Taşınır taşınmaz kayıtları, Fakirlik ilmuhaberi)

                Anayasada düzenlenen hak arama özgürlüğünün kullanılabilmesi ve adil yargılama hakkının unsurlarından olan, taraflar arasında silahların eşitliği ilkesinin hayata geçirilebilmesi için, gerekli yargılama giderlerini hiç veya sıkıntıya düşmeksizin ödeyemeyecek durumda bulunan kişilere, her türlü mali ve hukuki koruma taleplerinde kolaylık sağlanması, sosyal hukuk devleti ilkesinin gereklerindendir. Bu  gereğin yerine getirilebilmesi ise adli yardım ile mümkün olacaktır.

 

                Tüm bu nedenlerle ADLİ YARDIM talebimizin kabul edilmesini talep ederiz.

 

HUKUKİ NEDENLER         :TMK,HMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER            :Tanık, Yemin, Bilirkişi, İsticvap, Keşif , fotoğraflar, düğün kamera kayıtları, Kayseri ... Aile Mahkemesi'nin 202./.. Esas sayılı dosyası, taşınır-taşınmaz  kayıtları, sosyo ekonomik durum araştırması, fakirlik ilmuhaberi.

SONUÇ VE TALEP             :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ;

1-)  Öncelikle davamızın KABULÜNE,

2-) Fazlaya ilişkin  haklarımız saklı kalmak üzere, yukarıda cins ve kıymeti yer alan  müvekkile takılan ziynet eşyalarının ve para , dövizlerim  aynen iadesine ya da bilirkişi tarafından belirlenecek  bedellerinin, dava tarihi itibariyle değerinin hesaplanmasına , düğünde takılan Türk Lirası ve Alman markının güncel değerinin hesaplanmasına ,şimdilik   18.000 TL'nin   yasal faiziyle  birlikte müvekkile ödenmesine,

3-)Düzenli geliri olmayan ,beraber yaşadıkları çocukları ve evin geçimini tek başına sağlamak zorunda olan müvekkil için ADLİ YARDIM talebimizin kabulüne ,

4-)Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

                                                                                                                               VEKİLLER

                                                                                 Av. Recep GÜNGÖR & Av.Gazi KILIÇ & Av.Merve GÜRGÜR

 

 

 

 

EKLER:

 

1-) Kayseri 4. Aile Mahkemesi 2022/922 E. No'lu dosyası

2-) Düğün kamera kayıtları)

3-) Fotoğraf

4-)Taşınır taşınmaz kayıtları, Fakirlik ilmuhaberi