Rızai Taksim Sözleşmesi Örneği

     RIZAİ TAKSİM SÖZLEŞMESİ 

 

 HİSSEDAR1                                                                       HİSSEDAR2

Ad- Soyad      :                                                                      Ad- Soyad      :

V.K.N/T.C     :                                                                      V.K.N/T.C     :

Baba Adı       :                                                                      Baba Adı       : 

Ana Adı         :                                                                      Ana Adı         :

Doğum Yeri   :                                                                      Doğum Yeri   :            

Doğum Tarihi:                                                                     Doğum Tarihi:

Hisse Oranı   :                                                                      Hisse Oranı   :

                                                                                                                               

            ............ ili ............. ilçesi ............. mahallesi ............ Mevki ....... Ada ......... Parsel .............. Yevmiye numaralı Cilt No:…. Sayfa No:….. kayıt sayılı 18574.21m2 yüz ölçümündeki "Tarla" vasıflı taşınmaza, yukarıdaki kimliği açık yazılı hiseddar1 ve hissedar2, 1.000/2.000 hisse oranlarıyla paylı mülkiyette müşterek olarak malik bulunmaktadır.

·         Taşınmaza ait krokide Batı cephesinde kalan ve "A" harfiyle gösterilen bölümün yukarıda kimliği yazılı Hisedar1’e ait olacağını,

·         Taşınmaza ait krokide Doğu cephesinde kalan ve "B" harfiyle gösterilen bölümün yukarıda kimliği yazılı Hissedar2’ye ait olacağını,

·         Mevcut fiili taksime rağmen taraflardan biri kendine ait hissesini üçüncü bir kişiye satması durumunda, diğer hissedarın öncelikle alım (ön alım) hakkı olacağını,

·         Taşınmaz malın geçmiş zamana ait emlak vergisini ile diğer vergi ve yükümlülüklerinin  ödenmesinden payım oranında müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımı,

            Taşınmaza ilişkin payların taraflara, gösterilen şekilde isabet edeceğini ve tarafımızca hazırlanan işbu taksim sözleşmesinin geçerliliğini ifade, kabul ve beyan ederim.

 

     Okundu, Tartışıldı, kabul edildi                                         Okundu, Tartışıldı, kabul edildi

               ..../..../2023                                                                               ..../..../2023           

                Hissedar1                                                                                    Hissedar2

                   İmza                                                                                             İmza

 

 

EKLER

1-) İlgili taşınmaza ait Kroki 2-) İlgili taşınmaza ait Tapu Senedi