Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi Örneği

KAYSERİ NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE

DAVACILAR        : (ad-soyad TC:   Adres: )

VEKİLİ                   :Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ &  Av.Merve  Gürgür

DAVALILAR        : (ad-soyad TC:   Adres: )

KONU                   :Dava konusu taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

 

                Davacı müvekkiller  dava konusu Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Esentepe Mahallesi, no'lu  Parsel ……no'lu Parselde bulunan taşınmaza davalılar ile paydaştır.

                Paydaşlar arasında, paylaşma konusunda veya biçiminde herhangi bir uyuşma sağlanamadığından, rızaen paylaşım mümkün olmamıştır.

                ……TC no'lu muris…..'in vefatı üzerine sahip olduğu Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Esentepe Mahallesi .. Ada ..no'lu parselde bulunan taşınmazlar mirasçılarına geçmiştir.

                TMK Madde 698- Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir.

                Müvekkillerimizin tamamı kendi aralarında konsorsiyum oluşturmuş olup, bu konsorsiyum vasıtasıyla  satış ihalesine katılacaklardır.

                Tüm bu sebeplerle dava konusu taşınmazın taraflar arasında aynen taksimi, aynen taksiminin mümkün olmaması durumunda satış yolu ile ortaklığın giderilmesine ve satış bedelinin taşınmazın ortakları arasında payları oranında paylaştırılması için iş bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER         : TMK, TBK,HMK ve ilgili tüm yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER            :Tapuya kayıtlı taşınmaza ait tapu kayıtlar,Tanık,Yemin,Bilirkişi,İsticvap keşif  ve her türlü sair yasal delil

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklana nedenlerle ;

              1-)Öncelikle davamızın KABULÜ ile

               2-)Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Esentepe Mahallesi  … Ada …no'lu Parsel ile …Ada .. no'lu Parselde bulunan taşınmazların aynen taksimi, aynen taksiminin mümkün olmaması durumunda ortaklığın; taşınmazın satışı suretiyle giderilmesine karar verilmesini,

               3-) Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim.21.02.2023

                                                                                

                                                                                                                                VEKİLLER

                                                                                 Av. Recep GÜNGÖR & Av.Gazi KILIÇ &  Av.Merve GÜRGÜR

 

Ek: 1-Tapu Kayıtları, 2- Onanmış Vekaletname Örnekleri