Haksız Fiilden Kaynaklı Tazminat Dava Dilekçesi

............  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                                                                  Adli Yardım Taleplidir                      

 

DAVACI                   : Ad Soyad - T.C:

                                      Adres

VEKİLİ                     : Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ & Av. Merve GÜRGÜR

DAVALI                    : Ad Soyad - T.C:

                                      Adres

DAVALI                    : Ad Soyad - T.C:

                                     Adres

KONU                        : Haksız fiil (Kasten Öldürmeye Teşebbüs) sonucunda meydana gelen maluliyetten kaynaklı maddi-manevi tazminat taleplerimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ       : 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesine göre belirlenecek maluliyetin fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ve davalıların kusur ve sorumluluk derecesi belli olduktan sonra artırılmak üzere; Müvekkilin maluliyeti sebebiyle 100 TL, 100 TL tedavi giderleri, 100 TL geçici iş göremezlik ve kazanç kaybı, 100 TL iş gücünün kaybı ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıp olmak  üzere  400,00 TL maddi tazminat,  500.000 TL manevi tazminat  olmak üzere şimdilik TOPLAM  500.400,00 TL.

AÇIKLAMALAR :

            A-) OLAYIN ÖZETİ

            ……. ili …… ilçesi ….. mahallesinde …/…/2019 günü saat 19.00 sularında davacı müşteki M.N’nin çalıştığı çiftliğe ait köpeklerin, sanıklar A. K. ve kardeşi R.K.'ya ait köpeklere saldırması sonucu müvekkil M.N, bu köpekleri almak üzere A. K. ve kardeşi R.K’nın ikametine traktör ile gitmiştir. İkamete yaklaşık 50 metre kalmışken yolun bozuk olması sonucu traktörden inmiş ve traktörden yaklaşık 25 mt. kadar uzaklaştığı sırada sanıklar A. K. ve kardeşi R.K’nın iştirak iradesi altında tabanca ve tüfek ile müvekkile ateş açmışlar ve müvekkil tabancadan çıkan mermi ile başından vurularak ağır yaralanmıştır.

            Davalılar hakkında ……… Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmanın ardından "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan dava açılmıştır. Davalılar, …….  Ağır Ceza Mahkemesinde ……. Esas numaralı dosyada yargılanmışlar ve her iki davalı da ayrı ayrı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan mahkûm edilmişlerdir. (Ek-2 ilam)

            Daha sonra taraf vekillerince istinaf edilen dosyada ……….. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin ……….  Karar sayılı ilamı, ilk derece mahkemesinin kararını bozmuş ve ceza tayininde daha üst sınıra yaklaşılması gerektiği şeklinde hüküm kurmuştur. Ekte sunmuş olduğumuz ilamlardan da anlaşılacağı üzere davalı A.K ve R.K. hakkında ceza yargılaması devam etmekte olup dava şu an temyiz aşamasındadır. (Ek-3, Ek-4, Ek-5)

           

            B-) TARAFLARIN KUSURU

            1.Müvekkilin Kurum raporuna göre durumu

            Adli Tıp Kurumu ………  Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından  17/02/2020 tarihinde yapılan inceleme sonunda "Müştekinin kafa içi (subdural, subaraknoid, intraparankimal) kanamaya, ensefalomaleziye, kafa kubbede açık parçalı kemik kırıklarına, 42 cm²'lik kraniektomi defektine neden olan ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasının; 1-Şahsın yaşamını tehlikeye soktuğu, 2-Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olmadığı, 3-Yüzde sabit iz açısından muayenesi yapılmak üzere adı geçenin Şube Müdürlüğümüze ya da en yakın Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevkinin sağlanmasının uygun olacağı, 4-Vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisi Hafif (1), Orta (2-3) ve Ağır (4-5-6) olarak sınıflandırıldığında; şahısta saptanan kırığın hayat fonksiyonlarını Ağır (5) derecede etkileyecek nitelikte olduğu, 5-Duyu veya organlardan birinin işlevinin yitirilmesi niteliğinde olduğu" şeklinde rapor tanzim edilmiştir.

            Adli rapordan ve yukarıda açıkladığımız diğer nedenlerden de anlaşılacağı üzere davalılar A.K ve R.K.’nın fiilleri, davacı müvekkile karşı haksız olup tam kusurlu olduklarının kabulü ve mahkemenizce hükmün bu yönde kurulması gerektiği açıktır.

2. Türk Borçlar Kanununa göre;

Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri

A. Sorumluluk

I. Genel olarak

MADDE 49- "Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür."

III. Tazminat

1. Belirlenmesi

MADDE 51- "Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler.

Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence göstermekle yükümlüdür."

 

IV. Özel durumlar

1. Ölüm ve bedensel zarar

b. Bedensel zarar

MADDE 54- "Bedensel zararlar özellikle şunlardır:

1. Tedavi giderleri.

2. Kazanç kaybı.

3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.

4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar."

c. Belirlenmesi

MADDE 55- "Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz.

Bu Kanun hükümleri, her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda da uygulanır."

           

            C-) OLAYDA MÜVEKKİLİN UĞRAMIŞ OLDUĞU MALULİYET NEDENİYLE MADDİ ZARARI BULUNMAKTADIR

            1.Müvekkilin olay sonrası tedavisi, temel ve kişisel ihtiyaçlarının sağlanması süreci

            2.Müvekkilin olay nedeniyle kazanç kaybı, geçici ve kalıcı işgücü kaybı

           

D-) MÜVEKKİL, OLAY SONRASI CİDDİ MANADA ACI VE IZDIRAP ÇEKMİŞTİR

            TBK. madde 56- "1. Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. 2. Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir."

            Müvekkil, olaydan sonraki dönemde uzun süre tedavi görmüş olup bu süreçte ………… Devlet Hastanesinde, ………… Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve Konya Özel Anıt Hastanesinde dönem dönem yatılı ve diğer şekillerde tedavi almış bulunmaktadır. Ayrıca ciddi derecede baş ağrıları şikayeti çekmiş ve bu sebeplerden ötürü yine farklı zamanlarda …………. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve Özel …… Hastanesinde tedavi almıştır. (Ek-Epikriz ve Konsültasyon raporları)

            Müvekkilin ameliyat olan bölgesi ve diğer bazı uzuvları halen ağrımakta, müvekkil olay nedeniyle halen acı çekmektedir. Müvekkil günlük işlerini yaparken, oturup kalkarken, merdiven inip çıkarken acı hissetmekte ve bu nedenle eski sağlığına kavuşamamaktadır. Ayrıca yürürken ve oturup kalkarken topallamaktadır.

            Müvekkil kaza sonrasında geçirdiği  ameliyatlar ve kendisine uygulanan  tedaviler nedeniyle psikolojik olarak çok yıpranmıştır. Müvekkil kendi sağlığının bozulması ve çalışamaması, maddi desteği ile geçinebilmesi nedeniyle psikolojik olarak ciddi manada etkilenmekle kalmamış, genç yaşta kafasının bir bölümündeki deformasyon yüzünden ayrıca ruhsal çöküntü yaşamıştır.

            Müvekkil, tedavisinin ardından her ne kadar sağlığına kavuşmuş görünse de, soruşturma sırasından savcılıkta verdiği "………………………….." şeklindeki ifadesinden de anlaşılacağı üzere olay sonrası müvekkilin vücudunda kalıcı hasar meydana gelmiş olup günlük hayatını bile etkilediği açıkça ortadadır.

            Yargıtay (Kapatılan)17. Hukuk Dairesinin 2012/7128 E.  ,  2012/7821 K. Sayılı içtihadında "Manevi tazminatın amacı, zarara uğrayan kişinin duyduğu manevi acıyı

bir dereceye kadar yumuşatmak, bozulan manevi dengeyi onarıp düzeltmek, bir teselli, bir savunma ve ruhu tatmin etmektir. Hakim manevi tazminat miktarını tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına ve adalete uygun olarak takdir etmelidir. Takdir edilecek miktar, manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da göz önünde tutularak, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır." şeklindeki kararından da anlaşılacağı üzere zarar gören ve artık yaşamı boyunca bu yarayı taşıyacak olan müvekkilin tatmin edilmesi gerekmektedir.

            E-) UZUN SÜRE TEDAVİ ALTINDA OLAN VE İŞSİZ KALAN MÜVEKKİL İÇİN ADLİ YARDIM TALEBİMİZİN KABUL EDİLMESİNİ TALEP EDERİZ

            Müvekkil olay tarihinden sonra uzun zaman boyunca tedavi altında kalmış olup bu zaman diliminde çalışamamıştır. Tedavi süreci tamamlandıktan sonraki süreçte ise yine iş bulamamış olup zaman zaman günlük işlerde ufak meblağlara çalışmaktadır. Fakat çoğunlukla işsiz durumdadır. Ekte de sunmuş olduğumuz üzere müvekkil adına herhangi bir sağlık sigortası, adına tescilli araç ve taşınmaz bulunmamaktadır. Bu sebeplerle adli yardım talebimizin kabulü gerekmektedir.

            Yukarıda açıklamış olduğumuz ve re’sen dikkate alınacak bütün nedenlerle davalıların dava konusu kazanın meydana gelmesindeki kusurları göz önünde bulundurularak müvekkilin uğramış olduğu maddi ve manevi zararın tazmin edilebilmesi için iş bu davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER       : 6098 sayılı TBK, 6100 sayılı HMK, 5237 sayılı TCK, 4721 sayılı                         TMK ve sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : İddianame, ilam, adli tıp raporu, Hastane raporları, doktrin, yargı kararları, tedavi giderleri, hastane ve tedavi masraf evrakları, isticvap, tanık, yemin, keşif, bilirkişi ve her türlü sair yasal delil.

Celbi Talep Edilen Evraklar :

-…………  Devlet Hastanesinin … /…/202.. tarih ve 11 sayılı genel adli muayene raporu

-……Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Polikliniğinin … /…/202.. tarih ve bila sayılı adli raporu

-Müvekkile ait Hastane giriş- çıkış kayıtları

-Müvekkilin mesleği olan ……… mesleğinde ortalama yevmiye ve aylık ücretin tespiti

-Özel ….. Hastanesinde yapılan masraflara ilişkin belgelerin celbi

-Müvekkile ait iş göremezlik raporu

-Müvekkile ait kesin maluliyetinin tespiti

Tanıklarımız :

Ad- Soyad - T.C:

Adres

Ve daha sonra sunacağımız diğer tanıklardan ibarettir. 

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere;

            1-Müvekkilin kaza sonrası işsiz kalması, uzun süre çalışamaması ve dava masraflarını karşılayacak düzeyde bir gelirinin bulunmaması sebebiyle Adli Yardım talebimizin kabulüne,

            2-Olay tarihinden itibaren işleyecek temerrüt faizi ile birlikte fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmak ve bilirkişi raporu ile artırılmak üzere şimdilik; kesin maluliyeti sebebiyle 100 TL, 100 TL tedavi giderleri, 100 TL kazanç kaybı, 100 TL iş gücünün kaybı ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıp olmak üzere 400,00 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilmesine,

            3-Olay tarihinden itibaren işleyecek temerrüt faiz ile birlikte fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmak üzere 500.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsil edilmesine,

            4-Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara sorumlulukları oranında tahmiline karar verilmesini vekâleten talep ve arz ederim. …/…/2023

                                                                                                 Davacı Vekilleri

                                                           Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ & Av. Merve GÜRGÜR                      

 

EKLER

1-) Onanmış Vekaletname Örneği