Basit Yargılama Usulüne İtiraz Dilekçesi Örneği

                                                      …………………. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE    

 

DOSYA NO     : 2023/…..E., 2023/…..K.

MÜŞTEKİ      : Ad- Soyad (X)

VEKİLİ           : Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ & Av. Merve GÜRGÜR

SANIK             : Ad- Soyad (Y)

KARAR TARİHİ: …./…/2023

KONU          : Sanığa verilen ceza miktarı ve vekalet ücretine hükmedilmemesi sebepleriyle basit yargıma usulüne itirazlarımız hk.

AÇIKLAMALAR:

            Yukarıda esas numarası yazılı mahkemeniz dosyasında sanık, sesli veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan düzenlenen iddianame gereği basit yargılama usulüyle yargılanmış olup, “basit yargılama usulü uygulandığından Sanık (Y)'nin üzerine atılı müşteki (X)'e karşı HAKARET suçundan;90 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE  CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın sübuta eren suçu alenen işlediği anlaşıldığından TCK'nın 125/4. Maddesi gereğince verilen cezadan takdiren 1/6 oranında artırım yapılarak 105 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TCK’nın 62/1. Maddesi uyarınca taktiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 87 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın sübuta eren suçu ile ilgili olarak Mahkememizce Basit Yargılama Usulünün uygulanmasına karar verildiğinden, 7188 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen CMK'nın 251/3-son maddesi gereğince belirlenen sonuç ceza üzerinden 1/4 oranında indirim yapılarak sanığın 65 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında başkaca yasal takdiri artırım ve indirim maddelerinin takdiren UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,

1.300,00 TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

 CMK'nın 231/5.maddesi uyarınca sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,   karar verilmiştir.

            Mahkemenizin basit yargılama usulü uygulanarak verilen kararda sanığa alt sınırdan ceza verilmesi hukuka aykırıdır. Ayrıca müşteki kendisini vekille temsil ettirmesine rağmen katılan lehine vekalet ücretine hükmedilmemiştir. Tüm bu nedenlerle basit yargılama sonucunda verilen karara itiraz etme zorunluluğu hasıl olmuştur

            A-SANIK HAKKINDA ALT SINIRDAN UZAKLAŞILMAMIŞ VE CEZASINDA ARTIRIMA GİDİLMESİ GEREKİRKEN ARTIRIM HÜKÜMLERİ UYGULANMAMIŞTIR.

                        Sanık  "aşağılık şerefsizin, caninin, …………………………… " şeklinde hakaret içerikli tweeti retweet edilerek hakaret suçunu işlemiştir. Sanık kendi ifadesinde de hakaret fiilini kendisine ait sosyal medya hesabı vasıtasıyla gerçekleştirdiğini beyan etmektedir.

            Sanık bu tweeti kendi sosyal edaya hesabında paylaştığını belirtmekte ve araştırma raporuna göre de paylaşım yapılan hesabın sanık tarafından kullanıldığı açıkça ortadadır.

Yapılan soruşturma neticesinde alınan sanık savunması, şüpheli ifadesi, ekran görüntüsü, araştırma raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın "aşağılık şerefsizin, caninin, …………………………… " şeklinde hakaret içerikli tweeti retweet ederek bu eylemiyle üzerine atılı  suçu işlediği açıkça ortadadır.

            Sanığın mahkemeye sunduğu savunmada dahi hakaretleri kendisinin paylaştığını, paylaştığı hesabın da kendisine ait olduğunu belirtmektedir. Bu nedenlerle sanığın iddianamede belirtilen sevk maddeleri gereğince cezalandırılması gerektiği kanaatindeyiz.

            Basit yargılama usulünce yapılan yargılama neticesinde sanık hakkında verilen ceza suçun oluş şekli, sanığın yargılamadaki tutumu gereği sanığa verilen ceza az olup sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Yine sanığın birden fazla kez hakaret tweeti attığı göz önünde bulundurularak artırım hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

            Bu nedenlerle sanık hakkında Basit yargılama usulü uygulanarak yapılan yargılama sonucunda verilen karara itiraz ettiğimiz bildirerek duruşmalı olarak yargılama yapılmasını ve katılan lehine vekalet ücretine hükmedilmesini talep ederiz

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle, CMK'nın 252/1. maddesi gereğince ve sayın mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle,

1-Yukarıda sunulu gerekçelerle ve CMK'nın 252/1. maddesi gereğince verilen karara İTİRAZ yoluna başvurduğumuzu bildirerek sanığın genel hükümlere göre duruşmalı olarak  yargılanmasını,

2-Suçun işleniş biçimi, sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki yargılamayı yanıltma amaçlı, gerçeği gizleme amaçlı beyanları da göz önünde bulundurularak alt sınırdan uzaklaşılarak karar verilmesini

3-Dosyada vekil olduğumuz ve iddianameye konu şikayetin tarafımızca yapıldığı değerlendirilerek mahkemenizce yapılacak duruşmalı yargılama sonucunda katılan lehine vekalet ücretine hükmedilmesine  karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/2023

 

                                                                                           Müşteki Vekilleri

                                                   Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ & Av. Merve GÜRGÜR